Badania opakowań i produktów non food

OPAKOWANIA

Badanie materiałów, opakowań i wyrobów pod kątem uwalniania substancji do żywności jest szczególnie ważnym aspektem jeśli chodzi końcową jakość oraz bezpieczeństwo gotowych produktów.

„Zgodnie z  art.  3 ust.  1 lit.  b) rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 uwalnianie się substancji z materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z  żywnością nie powinno powodować niedopuszczalnych zmian w  składzie żywności”.

Obecnie około 98% produktów spożywczych wymaga opakowania, tak więc producenci opakowań i większość producentów żywności musi dysponować wynikami badań wykazującymi zgodność materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu żywnością z aktualnymi regulacjami prawnymi.

Laboratorium FoodSector wykona dla Państwa badania opakowań: szklanych, z tworzyw sztucznych,
puszek, wieczek oraz różnego rodzaju zamknięć, w zakresie:

     • badań fizyko-chemicznych i mechanicznych,
     • składu gazów w opakowaniach (MAP/CAP),
     • badań mikrobiologicznych:
       • ogólnej liczby drobnoustrojów tlenowych mezofilnych,
       • drożdży i pleśni,
       • o bakterii z grupy coli i Escherichia coli,
     •  badań migracji z opakowania do żywności:
       • badanie migracji globalnej (określenie łącznej masy wszystkich substancji nielotnych uwolnionych z opakowania,
        w określonych warunkach badania, do płynu modelowego imitującego daną żywność),
       • badanie migracji specyficznej (polega na określeniu ilości danej substancji, która uwolniła się z materiału lub wyrobu,
        w określonych warunkach badania, do żywności lub płynu  modelowego imitującego daną żywność),
     •  oceny jakości za pomocą zmysłów (wykazanie obecności obcego smaku i zapachu w żywności).

PRODUKTY NON FOOD

Do produktów typu NON FOOD zaliczyć można wszelkiego rodzaju artykuły chemiczne, środki higieniczne oraz kosmetyki.

FoodSector wykona badania produktów typu NON FOOD:

a). Chemii gospodarczej i kosmetyków wykorzystywanych w zakładach przetwórstwa spożywczego w zakresie:

     • badań fizykochemicznych,
     • oceny czystości mikrobiologicznej surowców oraz produktów gotowych,
     • potwierdzenia zgodności produktu ze specyfikacjami jakościowymi,
     • badań stabilności,

b). Środków dezynfekujących stosowanych w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym oraz medycznym w zakresie:

    • badań migracji globalnej i specyficznej,
    • skuteczności ich działania (działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, sporobójcze),
    • oceny sensorycznej przekazywania smaku i zapachu w czasie kontaktu z żywnością,
    • oceny organoleptycznej w zakresie wyglądu, szczelności oraz trwałości nadruku.